Daigo Umehara's Event Schedule 2015

- Canada Cup's Master Series [January 9-11]
- 5th Niconico Shotenkaigi [January 18]
- Yonpahi radio show [January 23]
- 6th Niconico Shotenkaigi [January 25]
- Taipei Game Show [Jan 31]
- Tokaigi 2015 [Feb 1]

Monday, June 16, 2014

TOPANGA Banzuke Day 2 results

Daigo Umehara went to Fukuoka this weekend to compete in TOPANGA Banzuke in that region, with Nyanshi, Momochi, Mago.

Results
  • Umehara won Gachi-kun
  • Umehara (E. Ryu) lost to Mago (Fei Long) (pic)

Overall results of notable players

Points Players
4-0 Mago
3-1 Umehara, Momochi
2-0 Nemo, Nishikin, Santaro, Mizoteru, Gachi-kun, Kazunoko, Bon-chan
1-1 Tsuna, Fuudo, Zangi-tan, ChocoBlanka, Itabashi Zangief, Dogura, Tokido

No comments: